مناقصه TEG 99/230-21
 

مناقصه عمومی
( نوبت اول / نوبت دوم )


شركت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد موضوع تامین یک دستگاه هواگیری و تزریق روغن ترمز و کلاج شرکت زامیاد، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شركتهای دارای رزومه كاری مرتبط، میتوانند با توجه به موارد ذیل  نسبت به  دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 شرح كار:
۱- مدت زمان اجرای كار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محـل اجـرای كار: كیلومتر ۱۹ جاده قدیم كرج، مجتمع سازه گستر سایپا (كفش ملی سابق)، شركت مهندسی توسعه سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ازساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ لغایت پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

 

هزینه دریافت اسناد شركت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد شعبه دهكده المپیك به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد) و پوز بانکی مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا. (ارائه اصل فیش بانكی الزامیست)


۵- آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: كیلومتر ۱۹ جاده قدیم كرج ، مجتمع سازه گستر سایپا (كفش ملی سابق) ، شركت مهندسی توسعه سایپا ، واحد تامین وتجهیز
۶- سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که باید به صورت چک شرکتی / سفته بنام شركت مهندسی توسعه سایپا تهیه به همراه مشخصات كامل حساب بانكی داوطلب شركت در مناقصه به همراه پرینت سه ماهه آخر حساب مذکور به امور مالی مناقصه گزار ارائه گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاكتهای الف و ب به واحد تامین وتجهیز مناقصه گزار ارائه نماید .


تبصره۱: پیشنهاد دهندگان میبایست نسبت به اعلام كتبی یك شماره حساب سراسری (شبا) به همراه اطلاعات كامل حساب مربوطه به واحد مالی ، شامل بانك ، شعبه و شماره حساب بنام شركت پیشنهاد دهنده مناقصه ، جهت استرداد سپرده شركت در مناقصه ، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند .

۷- مدارك لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه نماینده شركت ، اصل فیش بانكی خرید اسناد مناقصه.

" كارفرما نسبت به رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction