مناقصه شماره TEG 1401/1000-345

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، سرویس‌های ایاب و ذهاب پرسنل دفتر مرکزی خود را، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ازساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۵- آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
۶- مبلغ تضمین: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که باید به صورت یک فقره چک شرکتی (از نوع صیادی به تاریخ روز) به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص)، به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، مطابق تبصره ذیل، به امور مالی مناقصه‌گزار تسلیم گردیده و رسید مربوطه را، به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار و سایر مدارک مناقصه (پاکات الف و ب) را به واحد حراست، ارائه نمود.

تبصره۱: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه، به واحد مالی، شامل بانک، شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.

۷- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction