نام پروژه پروژه سالن مونتاژ خودروسازی آذربایجان - تبریز
کارفرمای پروژه ایران خودرو تبریز
محل انجام پروژه آذربایجان - تبریز
شرح پروژه انجام خدمات طراحی، ساخت و نصب تجهیزات سالن مونتاژ خودروسازی آذربایجان - تبریز
مشخصات پروژه احداث خط كامل مونتاژ پراید 131
وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال ۱۳۹۵
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث خطوط تولید

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1