نام پروژه پروژه سالن بدنه و مونتاژ ۳ شرکت سایپا
کارفرمای پروژه سایپا
محل انجام پروژه كارخانه سایپا تهران
شرح پروژه ایجاد زیر ساخت‌های لازم جهت تولید خودروهای متنوع سایپا، شامل ابنیه و تاسیسات مكانیكی و برقی سالن بدنه و مونتاژ تاسیسات پشتیبانی و تكنیكال
مشخصات پروژه مدت اولیه پروژه: ۲۸ ماه
زیربنا: ۷۰۰۰۰ متر مربع
خاك‌برداری: ۲۰۰۰۰۰ متر مكعب
 بتن‌ریزی: ۲۰۹۷۱/۳۴ متر مكعب
آرماتوربندی: ۲۱۲۳۳۶۰ كیلو گرم
قالب‌بندی: ۲۷۴۳۶/۵۵ متر مربع
اسكلت فلزی: ۱۶۶۵۰ تن
وضعیت پروژه در حال اجرا
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث خطوط تولید

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1