نام پروژه خدمات نگهداری و تعمیرات سالن رنگ پارس خودرو
کارفرمای پروژه پارس خودرو
محل انجام پروژه پارس خودرو
شرح پروژه خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی، مكانیكی، رباتیك، موتورخانه، RO و سرویس صنعتی سالن رنگ پارس خودرو
مشخصات پروژه پیاده‌سازی مكانیزه نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین‌آلات سالن رنگ پارس خودرو و اجرای PM
پیاده‌سازی مكانیزه نگهداری و تعمیرات موتورخانه سالن رنگ پارس خودرو و اجرای PM
پیاده‌سازی مكانیزه نگهداری و تعمیرات ربات‌های سالن رنگ پارس خودرو و اجرای PM
خدمات سرویس صنعتی كل سالن رنگ
تهیه SOS
وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال ۱۳
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث خطوط تولید

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1