مناقصه عمومی شماره TEG1400/335-10
 
شرکت مهندسی توسعه سایپا در نظر دارد، خرید قطعات یدکی التراسونیک شرکت Telsonic ذیل را، از طریق مناقصه عمومی به تامین‌کنندگان واجد شرایط، واگذار نماید:
 
۱- سونوترود فک التراسونیک: ۲ عدد
۲- گاتر فک التراسونیک: ۲ عدد
۳- آنویل فک التراسونیک: ۲ عدد
۴- صفحه آنویل ۸ طرفه: ۲ عدد
۵- جک پنوماتیک پایینی: ۲ عدد
۶- جک پنوماتیک کاور فک: ۲ عدد
 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال چک شرکتی (از نوع صیادی به تاریخ روز) بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا می‌باشد که باید به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه و سایر مدارک مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف (رزومه مربوطه، سوابق قراردادهای مشابه، آخرین روزنامه رسمی و سایر مدارک خواسته شده در تبصره ذیل) و ب (پیشنهاد قیمت) بصورت پاکت در بسته به واحد حراست مناقصه‌گزار ارائه نمود.
 
تبصره: داوطلب شرکت در مناقصه باید آخرین رزومه کاری پیشنهاددهندگان شامل لیست کلیه قراردادهای منعقد شده توسط فروشنده طی ۴ سال گذشته و کپی ابلاغیه قراردادهای مذکور، که توسط خریداران مربوطه صادر شده است، بهمراه یک برگ کپی از کلیه مفاصاحسابهای بیمه قراردادهای مذکور، تصویر صورت‌های مالی حسابرسی شده ۴ سال اخیر و یا تصویر اظهارنامه مالیاتی ۴ سال اخیر و خلاصه دفاتر مالی سال جاری (آخرین تراز آزمایشی قابل ارائه) ممهور به مهر شرکت و همچنین کلیه مدارک ثبتی به همراه سایر مدارک مناقصه (مدارک مندرج در چک لیست پیوست اسناد مناقصه) را، در پاکت (الف) تحویل نمایند. بدیهی است بخشی از ملاک تعیین برنده مناقصه، ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کامل می‌باشد.
 
کلیه هزینه‌های چاپ آگهی در روزنامه، به هر تعداد روزنامه و نوبت چاپ بابت مناقصه حاضر، بطور کامل بعهده و هزینه برنده مناقصه بوده و می‌بایست در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نماید.
 
• آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
• آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
 
"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختار خواهد بود."

 

Could not define : under_construction