مناقصه عمومی شماره TEG 99/226-04

شرکت مهندسی توسعه سایپا در نظر دارد، نقل و انتقال تجهیزات آزمایشگاه، در دو سایت ساختمان مرکزی و انبار پارس سازه‌گستر سایپا به سایت بهین‌آراء را، به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید. شایان ذکر است اولویت انتخاب پیمانکار، با شرکت‌های دارای تاییدیه نمایندگی مجاز برای تجهیزات فوق‌الذکر می‌باشد، لذا پیمانکاران دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه، اقدام نمایند:

شرح کار:

۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محـل اجـرای کار: کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج – شرکت سازه‌گستر سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۵۰۰،۰۰۰ ریال است، که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد) واریز گردد. (ارائه اصل فیش بانکی الزامیست)


۵- آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
۶- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است، که باید به صورت چک شرکتی/سفته در وجه شرکت مهندسی توسعه سایپا، تهیه به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، بشرح تبصره یک ذیل و سایر مدارک مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه‌گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف و ب، به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نماید.

تبصره ۱: پیشنهاد دهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل بانک، شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاد دهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۷- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه، خواهد بود."

Could not define : under_construction