تجدید مناقصه عمومی شماره TEG 1403/3001-28

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد موضوع خرید کویل گرمایشی و سرمایشی مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به تامین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید. لذا فروشندگان دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 

شرح کار:

1- مدت زمان اجرای کار: مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه

2- محـل اجرای کار: مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه

3- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۶ لغایت سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

4- آخرین مهلـت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

5- هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۵۰۰.۰۰۰ است که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد شعبه دهکده المپیک به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (از طریق کلیه شعب بانک پاسارگاد و یا استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا) واریز گردد. (ارائه اصل فیش بانکی الزامیست).

6- آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج (فتح)، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)، واحد تامین و تجهیز.

7- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 4.000.000.000 ریال بصورت چک شرکتی ( از نوع صیادی و به تاریخ روز) و 1.000.000.000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی / واریز نقدی  که می‌بایست بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا تهیه به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه بشرح تبصره یک ذیل و سایر مدارک مناقصه به امور مالی مناقصه گزار ارائه گردیده و رسید آن را از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف و ب به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نماید.

تبصره 1: پیشنهاد دهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا) به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل بانک، شعبه و شماره حساب به نام شرکت پیشنهاد دهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.

8- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه.

" کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختارخواهد بود."

"هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود"

لیست اخبار صفحه :1