مناقصــه عمــومــی شمـــــاره TEG 1402/3001-23

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد موضوع خرید آهن آلات ST37 و انواع ورق (کاروگیت، استیل و گالوانیزه)، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به فروشندگان واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکتهای دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 

شرح کار:

1- مدت زمان اجرای کار: مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه

2- محـل اجرای کار: کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج - شرکت سایپا

3- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۶ لغایت یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

4- آخرین مهلـت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ 

5- هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۵۰۰.۰۰۰ ریال است که باید به حساب شماره 29486003321493 بانک پاسارگاد شعبه دهکده المپیک به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد) واریز گردد . (ارائه اصل فیش بانکی الزامیست).

6- آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج (فتح)، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)، واحد تامین و تجهیز.

7- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  بصورت چک شرکتی ( از نوع صیادی و به تاریخ روز) و یا ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی / واریز نقدی  که می بایست بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا تهیه به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه بشرح تبصره یک ذیل و سایر مدارک مناقصه به امور مالی مناقصه گزار ارائه گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاکتهای الف و ب به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نماید.

8- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه.

تبصره: پیشنهاد دهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا) به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل بانک، شعبه و شماره حساب به نام شرکت پیشنهاد دهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.

 

" کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختارخواهد بود."

"هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود"

لیست اخبار صفحه :1