تجدید مناقصه عمومی شماره TEG 1402/280-84

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد موضوع عملیات طراحی، تهیه مصالح، حمل و اجرای شبکه گاز جهت پروژه افزایش ظرفیت و رفع معارضات خطوط گاز سالن رنگ قدیم شرکت سایپا با اخذ تائیدیه های شرکت گاز، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکتهای دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محـل اجـرای کار: کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج – شرکت سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ تا روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال است، که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳، بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (پرداخت از طریق کلیه شعب بانک پاسارگاد و یا با استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا) واریز گردد. (ارائه اصل فیش بانکی درصورت پرداخت از طریق شعب بانک، الزامیست).

۵- آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح)، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)، واحد تامین و تجهیز
۶- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت چک شرکتی (از نوع صیادی و به تاریخ روز) با لحاظ تبصره ۱ ذیل ویا ضمانت‌نامه بانکی/واریز نقدی به مبلغ ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) می‌باشد که می‌بایست به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، مطابق تبصره ۲ ذیل به امور مالی مناقصه‌گزار تسلیم و رسید مربوطه را به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار و سایر مدارک مناقصه (پاکات الف و ب) را به واحد حراست مناقصه‌گزار ارائه نمایید.

تبصره ۱: چک مزبور می‌بایست طی فرم پیوست اسناد مناقصه، به تایید بانک عامل رسیده باشد.

تبصره ۲: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا) به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل نام بانک، مشخصات شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۷- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه

۸- کلیه پیشنهاددهندگان می بایست نسبت به ارائه تائیدیه صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه سایر مدارک مربوطه در پاکت الف اقدام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهینامه فوق، کارفرما نسبت به گشایش پاکت پیشنهاد قیمت ایشان اقدام ننموده و پیشنهاد دهنده مذکور از مناقصه حذف می گردد.

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

لیست اخبار صفحه :1