مناقصه عمومی شماره2030-13  TEG 1402/

شرکت مهندسی توسعه سایپا در نظر دارد، طراحی ، تهیه ، ساخت و نصب پست کامپکت جهت پروژه فنرسازی زر واقع در شهرستان شاهرود، مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا شرکت‌های واجد شرایط میتوانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

شرح کار:

۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه

۲- محل اجرای کار: شاهرود ، شهرک صنعتی ، فاز 3 ، پروژه فنرسازی زر

۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روزدو شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰

۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت  ۱۴:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

 هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال است، که به یکی از دو صورت زیر پرداخت می‌گردد:

الف- واریز به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد)، در اینصورت ارائه اصل فیش بانکی الزامی‌ست.

ب- واریز با استفاده از دستگاه کارت‌خوان موجود در واحد مالی شرکت سیکو

آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز

۵- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 12.000.000.000 ریال بصورت چک شرکتی از نوع صیادی و یا 3.000.000.000 ریال بصورت ضمانت‌نامه بانکی/ پول نقد است، که می‌بایست بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا تهیه، به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، بشرح تبصره یک ذیل و با سایر مدارک مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف و ب، به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نمایید.

تبصره: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل نام بانک، مشخصات شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.

۶- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه

" کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختارخواهد بود."

"هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود"

 

لیست اخبار صفحه :1