مناقصه عمومی شماره TEG 1401/350-42

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد موضوع طراحی، تهیه، حمل، نصب ، تست و راه‌اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق فوم کابین رنگ رویه شرکت زامیاد، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل تحویل کار: مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ تا پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱.۰۰۰،۰۰۰ ریال است که به یکی از دوصورت:

الف- واریز به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد، (در اینصورت ارائه اصل فیش بانکی الزامی‌ست)
ویا
ب- پرداخت توسط کارت‌خوان موجود در شرکت سیکو

قابل تهیه می‌باشد.

۵- آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
۶- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت چک شرکتی صیادی به مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ویا ضمانت‌نامه بانکی/واریز نقدی به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا است، که می‌بایست به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، بشرح تبصره ذیل و سایر مدارک مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه‌گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف و ب به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نمایید.

تبصره ۱: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل نام بانک، مشخصات شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.

۷- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه.

" کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

لیست اخبار صفحه :1