مناقصه عمومی شماره TEG 1401/280-70

شرکت مهندسی توسعه سایپا در نظر دارد، موضوع عملیات اجرائی ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک پروژه احداث ساختمان نیروگاه برق شرکت سایپا، مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه حداقل ۵ ابنیه سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رتبه ۵ می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، شرکت سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ روز یک‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است، که به یکی از دو صورت زیر پرداخت می‌گردد:

الف- واریز به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد)، در اینصورت ارائه اصل فیش بانکی الزامی‌ست.
ب- واریز با استفاده از دستگاه کارت‌خوان موجود در واحد مالی شرکت سیکو

آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز

۵- مبلغ تضمین: تضمین شرکت در مناقصه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت چک شرکتی از نوع صیادی و یا ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت‌نامه بانکی/ پول نقد است، که می‌بایست بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا تهیه، به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، بشرح تبصره یک ذیل و با سایر مدارک مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف و ب، به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نمایید.

تبصره ۱: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل نام بانک، مشخصات شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.

۶- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه

 "کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

لیست اخبار صفحه :1