مناقصه عمومی شماره TEG 1401/280-67

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع اجرای عملیات ساختمانی بصورت دستمزدی (بدون مصالح) در سطح شرکت سایپا و سایت‌های تابعه، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل تحویل کار: مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (از طریق هریک از شعب بانک پاسارگاد و یا با استفاده از دستگاه کارت‌خوان مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا) واریز گردد. (ارائه اصل فیش بانکی/کارت‌خوان، الزامیست).
آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز

۵- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت چک شرکتی (از نوع صیادی و به تاریخ روز) ویا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت‌نامه بانکی/واریز نقدی است که می‌بایست بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا تهیه به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، بشرح تبصره یک ذیل و سایر مدارک مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه‌گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف و ب، به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه‌نمایید.

تبصره ۱: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا) به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل نام بانک، مشخصات شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.

۶- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه.

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

لیست اخبار صفحه :1