مناقصه عمومی شماره TEG 1401/270-07

شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو) درنظر دارد، موضوع عملیات اجرایی تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه‌اندازی خم‌های خط ۱ کانوایر هوایی در سالن مونتاژ شرکت بن‌رو (ساوه)، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محـل اجـرای کار: ساوه ـ کیلومتر۷ جاده قدیم ساوه – سلفچگان - شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو (بن‌رو) سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ لغایت شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۵۰۰.۰۰۰ ریال است، که به یکی از دوصورت:

الف- واریز به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)، قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد (در اینصورت ارائه اصل فیش بانکی الزامی‌ست)
ویا
ب- پرداخت توسط کارت خوان موجود در واحد مالی شرکت سیکو

قابل پرداخت می‌باشد.

آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز

۵- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت چک شرکتی (از نوع صیادی و به تاریخ روز) ویا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت‌نامه بانکی/واریز نقدی است که می‌بایست بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا تهیه، به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، بشرح تبصره یک ذیل و سایر مدارک مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه‌گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف و ب، به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نمایید.

تبصره۱: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل نام بانک، اطلاعات شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.

۶- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction