مناقصه عمومی شماره TEG 1400/338-13

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع عملیات بازسازی (Over Haul) و راه‌اندازی یک دستگاه هواساز با ظرفیت 18800CFM در  طبقه سوم ساختمان اصلی مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه، اقدام نمایند:
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، رو به روی شرکت سایپا، شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ لغایت روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۵۰۰/۰۰۰ ریال است، که باید به یکی از دو شیوه زیر پرداخت گردد:

۱- واریز به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، از طریق هریک از شعب بانک پاسارگاد
ویا
۲- استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا

آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز

تضمین شرکت در مناقصه: به صورت چک شرکتی به مبلغ ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ویا ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) می‌باشد، که می‌بایست به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، مطابق تبصره ذیل، به امور مالی مناقصه‌گزار تسلیم گردیده و رسید مربوطه را، به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار و سایر مدارک مناقصه (پاکات الف و ب) را به واحد حراست ارائه نماید.

تبصره۱: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه شامل بانک، شعبه و شماره حساب، بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد تضمین شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.

۵- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction