مناقصه عمومی شماره TEG 1400/335-05

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع طراحی، تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه‌اندازی ۶ دستگاه کانوایر جهت شرکت سایپا گام، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

شرح کار:

۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت سایپا گام
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که باید به یکی از دو شیوه زیر پرداخت گردد:

۱- واریز به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، قابل انجم از طریق کلیه شعب بانک پاسارگاد
ویا
۲- استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا

آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز

تضمین شرکت در مناقصه: به صورت چک شرکتی (از نوع صیادی به تاریخ روز) به مبلغ ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا ضمانت‌نامه بانکی/واریز نقدی به مبلغ ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) است که می‌بایست به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، مطابق تبصره ذیل، به امور مالی مناقصه‌گزار تسلیم گردیده و رسید مربوطه را به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار و سایر مدارک مناقصه (پاکات الف و ب) را به واحد حراست مناقصه‌گزار، ارائه نمود.

تبصره۱: پیشنهاددهندگان میربایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه شامل بانک، شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد تضمین شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.

 ۵- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی/رسید پوز خرید اسناد مناقصه

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction