مناقصه شماره TEG 99/316-03


شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد موضوع طراحی، تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه‌اندازی لیفت باری هیدرولیک شرکت پارس‌خودرو، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

شرح کار:

۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج – شرکت پارس خودرو
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ لغایت دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال است، که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، قابل واریز از کلیه شعب بانک پاسارگاد، یا پوز مستقر در واحد مالی این شرکت، واریز گردد. (ارائه اصل فیش بانکی الزامیست)

۵- آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
۶- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، که باید به صورت چک شرکتی/سفته، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه‌گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار، ارائه‌نماید.
۷- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه یا رسید پرداخت پوز مستقر در شرکت

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختار خواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction