مناقصه شماره TEG 99/240-03

(نوبت اول/نوبت دوم)


شركت مهندسی توسعه سایپا، درنظر دارد، موضوع عملیات اجرائی بازسازی سالن غذا خوری مرکزی شرکت زامیاد، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شركت‌های دارای رزومه كاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

شرح كار:

۱- مدت زمان اجرای كار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محـل اجـرای كار: کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج – شرکت زامیاد
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
4- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸


هزینه دریافت اسناد شركت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهكده المپیك، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد) واریز گردد. (ارائه اصل فیش بانكی الزامیست)


5- آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: كیلومتر ۱۹ جاده قدیم كرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (كفش ملی سابق)، شركت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
6- سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، که باید به صورت ضمانت‌نامه بانکی/وجه نقد، به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهكده المپیك، بنام شركت مهندسی توسعه سایپا، تهیه به همراه مشخصات كامل حساب بانكی داوطلب شركت در مناقصه، بشرح تبصره یك ذیل و سایر مدارك مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه‌گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاكت‌های الف و ب به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نماید.


تبصره۱: پیشنهاد دهندگان می‌بایست نسبت به اعلام كتبی یك شماره حساب سراسری (شبا) به همراه اطلاعات كامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل بانك، شعبه و شماره حساب بنام شركت پیشنهاد دهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شركت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.


۷- مدارك لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شركت، اصل فیش بانكی خرید اسناد مناقصه

" كارفرما نسبت به رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction