مناقصه شماره TEG 1401/350-09

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع انجام طراحی، محاسبات جامع، عملیات تخریب، شمع کوبی، خاکبرداری و احداث فونداسیون کابین رنگ شرکت زامیاد، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای حداقل رتبه ۳ از سازمان برنامه و بودجه و رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه.
۲- محل اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه.
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ لغایت روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰.
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰.
۵- هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، با یکی از دو شیوه زیر واریز گردد:

الف- از طریق کلیه شعب بانک پاسارگاد.
ب- با استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا.

آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز.

۶- تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۴/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت پول نقد/ضمانت‌نامه بانکی یا مبلغ ۱۷/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت چک شرکتی بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) می‌باشد، که می‌بایست به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، مطابق تبصره یک و دو ذیل، به امور مالی مناقصه‌گزار تسلیم گردیده و رسید مربوطه را به همراه سایر مدارک مناقصه (پاکات الف و ب) به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نمایید.

تبصره: پیشنهاد دهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه شامل بانک، شعبه و شماره حساب، بنام شرکت پیشنهاد دهنده مناقصه، جهت استرداد تضمین شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.

مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه.

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction