۱

مناقصه شماره TEG 1401/270-10

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، عملیات اجرایی تهیه، حمل مصالح، نصب و اورهال سیستم اعلام و اطفاء حریق کارخانه شرکت بن‌رو، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: ساوه، کیلومتر ۷ جاده قدیم ساوه – سلفچگان، شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو (بن‌رو) سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال است، که به یکی از دو صورت:

الف- واریز به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد (در اینصورت ارائه اصل فیش بانکی الزامیست)
ویا
ب- توسط کارت‌خوان واحد مالی شرکت سیکو

قابل پرداخت می‌باشد.

۵- آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
۶- تضمین شرکت در مناقصه: به صورت چک شرکتی (صیادی به تاریخ روز) به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال یا ضمانت‌نامه بانکی/نقدی به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) می‌باشد، که می‌بایست به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، مطابق تبصره ذیل به امور مالی مناقصه‌گزار تسلیم گردیده و رسید مربوطه را به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار و سایر مدارک مناقصه (پاکات الف و ب) را به واحد حراست ارائه نمایید.

تبصره۱: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل نام بانک، مشخصات شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۷- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

لیست اخبار صفحه :1