مناقصه شماره TEG 1400/338-02
 
شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع عملیات اجرائی فعالیت‌های تکمیلی ابنیه، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی طبقه سوم و راه پله‌های شمالی و جنوبی ساختمان اصلی طرح و توسعه مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه، اقدام نمایند:
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ لغایت روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۳:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
 
هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که باید به یکی از این دو شیوه پرداخت گردد:
۱- واریز حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد شعبه دهکده المپیک به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا قابل انجام از طریق کلیه شعب بانک پاسارگاد
ویا
۲- استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا
 
آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا‌، واحد تامین و تجهیز
 
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، که باید به صورت سفته/چک شرکتی بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص)، به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، مطابق تبصره ذیل به امور مالی مناقصه‌گزار تسلیم گردیده و رسید مربوطه را به همراه سایر مدارک مناقصه (پاکات الف و ب)، به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نمود.
 
تبصره: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه شامل بانک، شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد تضمین شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.
 
مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی یا رسید واریز از طریق دستگاه پوز مستقر در واحد مالی، جهت خرید اسناد مناقصه
 
" کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."
Could not define : under_construction