مناقصه شماره TEG 1400/316-19

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع تهیه مصالح، حمل و نقل و انجام عملیات اجرائی جهت احداث فونداسیون، سازه و پوشش سقف سایبان بارانداز سالن بدنه کوئیک شرکت پارس خودرو، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکتهای دارای رزومه کاری مرتبط، میتوانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 شرح کار:

۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، که باید به یکی از دو روش زیر پرداخت و اصل فیش مربوطه جهت دریافت اسناد مناقصه، ارایه‌گردد:

الف- حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا قابل واریز از طریق کلیه شعب بانک پاسارگاد
ب- استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا

آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین وتجهیز
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، که باید به صورت سفته/چک شرکتی، بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) می باشد. که می بایست به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه مطابق تبصره ذیل به امور مالی مناقصه گزار تسلیم گردیده و رسید مربوطه را به همراه سایر مدارک مناقصه (پاکات الف و ب) به واحد تامین و تجهیز مناقصه گزار ارائه نماید.

تبصره: پیشنهاد دهندگان میبایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه شامل بانک، شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاد دهنده مناقصه، جهت استرداد تضمین شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.

۵- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction