مناقصه شماره TEG 1400/313-03

شرکت مهندسی توسعه سایپا در نظر دارد، موضوع خرید ساندویچ پانل، جهت پوشش سقف سالن بازاریابی و فروش شرکت سایپا دیزل، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به فروشنده واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای شرایط لازم، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

شرح کار:

۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ لغایت دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است، که باید به یکی از دو صورت زیر پرداخت گردد و اصل فیش جهت ارایه به مناقصه‌گزار اخذ شود:

الف- واریز به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، قابل واریز از طریق کلیه شعب بانک پاسارگاد
ب- پرداخت با استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا

۵- آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
۶- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است، که باید به صورت چک شرکتی/سفته مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه و رسید آنرا از مالی اخذ و به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه‌شود.
۷- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی ویا فیش دستگاه پوز جهت خرید اسناد مناقصه

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction