مناقصه شماره TEG 1400/308-12

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد موضوع طراحی، تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه آسانسور پانوراما جهت ساختمان اداری مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

شرح کار:

۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجـرای کار: تهران - کیلومتر ۱۵ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ لغایت جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۵:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: پایان وقت اداری روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که می‌بایست به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، قابل واریز از کلیه شعب بانک پاسارگاد یا از طریق پوز مستقر در واحد مالی این شرکت، واریز گردد. (ارائه اصل فیش بانکی الزامیست)

۵- آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر۱۹جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
۶- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ضمانت‌نامه بانکی/وجه نقد یا
۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال چک شرکتی/سفته است، که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا، تهیه به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، بشرح تبصره یک ذیل و سایر مدارک مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه گردیده و رسید آن از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف و ب، به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه گردد.

تبصره۱: پیشنهاد دهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل بانک، شعبه و شماره حساب، بنام شرکت پیشنهاد دهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۷- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction