مناقصه شماره TEG 1400/280-46
 
شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع عملیات اجرایی تهیه، حمل مصالح و اصلاح بخشی از شبکه اصلی و اجرای انشعاب نیروگاه شرکت سایپا، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، شرکت سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ لغایت دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
 
هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است، که به دوصورت، واریز به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد) بوده (در اینصورت ارائه اصل فیش بانکی الزامیست) و در غیر اینصورت امکان، پرداخت توسط کارت خوان در شرکت سیکو فراهم می‌باشد.
 
۵- آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
۶- تضمین شرکت در مناقصه: به صورت چک شرکتی به مبلغ ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا ضمانت‌نامه بانکی/نقدی به مبلغ ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) می‌باشد، که می‌بایست به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، مطابق دو تبصره ذیل به امور مالی مناقصه‌گزار، تسلیم گردیده و رسید مربوطه را به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار و سایر مدارک مناقصه (پاکات الف و ب) را به واحد حراست، ارائه نمود.
 
تبصره۱: پیشنهاد دهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل بانک، شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.
تبصره۲: چک مزبور می‌بایست طی فرم پیوست اسناد مناقصه، به تایید بانک عامل رسیده باشد.
 
۷- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه.
۸- تاییدیه های الزامی: شرکت‌های پیشنهاد دهنده مناقصه، بایستی دارای تاییدیه از شرکت ملی گاز ایران و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی باشند. لازم بذکر است، پیشنهاددهندگانی که دارای صلاحیت ایمنی از وزارت کار و اموراجتماعی نباشند، پاکت پیشنهاد قیمت آنها بازگشایی نخواهد شد.
 
"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."
Could not define : under_construction