مناقصه شماره TEG 1400/280-43

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع آهنگری و نمونه‌سازی و تعمیرات انواع پالت (بصورت دستمزدی) و بدون مصالح شرکت سایپا، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، شرکت سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ازساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ لغایت پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است، که به دوصورت:

الف- واریز به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد (در اینصورت ارائه اصل فیش بانکی الزامیست)
ویا
ب- پرداخت توسط کارت خوان در شرکت سیکو

فراهم می‌باشد.

۵- آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
۶- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین به صورت چک شرکتی به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ویا ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) می‌باشد، که می‌بایست به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، مطابق تبصره ذیل، به امور مالی مناقصه‌گزار، تسلیم گردیده و رسید مربوطه را به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار و سایر مدارک مناقصه (پاکات الف و ب) را به واحد حراست ارائه نماید.

تبصره۱: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل بانک، شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.
تبصره۲: چک مزبور می‌بایست طی فرم پیوست اسناد مناقصه، به تایید بانک عامل رسیده باشد.

۷- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه.

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction