مناقصه شماره TEG 1400/280-42
 
شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع عملیات اجرائی ابنیه، تأسیسات برقی و مکانیکی فعالیت‌های باقیمانده شهرک نارنجی شرکت سایپا، واقع در کیلومتر ۵ جاده نور محمودآباد، روبروی پارک جنگلی نور، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
 
شرح کار:
 
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: استان مازندران، شهرک رفاهی نارنجی درشهرستان نور
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ لغایت روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
 
هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، که باید به یکی از دو شیوه زیر پرداخت گردد:
۱- واریز به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، قابل اتجام از طریق کلیه شعب بانک پاسارگاد
ویا
۲- استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا
 
آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
 
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد/ضمانت‌نامه بانکی یا مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت چک شرکتی، بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص)، می‌باشد، که می‌بایست به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، مطابق تبصره یک و دو ذیل، به امور مالی مناقصه‌گزار تسلیم گردیده و رسید مربوطه به، همراه سایر مدارک مناقصه (پاکات الف و ب)، به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار، ارائه نمود.
 
تبصره۱: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه شامل بانک، شعبه و شماره حساب، بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد تضمین شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 
تبصره۲: شایان ذکر است، چک مذبور باید توسط بانک مربوطه، طی فرم پیوست ۱۳، مورد تایید قرار گیرد.
 
۵- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی/پوز خرید اسناد مناقصه
 
" کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."
Could not define : under_construction