مناقصه شماره TEG 1400/280-37

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع عملیات اجرائی تهیه و حمل مصالح و تعویض روکش آسفالت با دستگاه فینیشر در سایت شرکت سایپا، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

شرح کار:

۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: سایت شرکت سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ لغایت روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا از یکی از دو طریق:

۱- پرداخت در هر یک از شعب بانک پاسارگاد
۲- پرداخت با استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا

واریز گردد.

آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که باید به صورت سفته/چک شرکتی بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) و به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، مطابق تبصره یک و دو ذیل به امور مالی مناقصه‌گزار تسلیم گردیده و رسید مربوطه را به همراه سایر مدارک مناقصه (پاکات الف و ب) به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نماید.

تبصره۱: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا) به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه شامل بانک، شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاد دهنده مناقصه، جهت استرداد تضمین شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.

تبصره۲: شایان ذکر است، چک مذبور باید توسط بانک مربوطه طی فرم پیوست ۱۳ مورد تایید قرار گیرد.

۵- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction