مناقصه شماره TEG 1400/280-34

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع عملیات اجرای تهیه و حمل مصالح و تعویض لوله‌های آب خنک‌کننده نقطه جوش‌های سالن بدنه تیبا سایپا، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

شرح کار:

۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محـل اجـرای کار: کیلومتر۱۵ جاده مخضوض کرج، شرکت سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۶:۰۰ لغایت شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: پایان وقت اداری روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، قابل واریز از کلیه شعب بانک پاسارگاد ویا از طریق دستگاه پوز مستقردر واحد مالی این شرکت، واریز گردد. (ارائه اصل فیش بانکی/پوز الزامیست)

۵- آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
۶- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که باید به صورت چک شرکتی/سفته، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه و رسید آنرا از مالی اخذ و به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار، ارائه نمود.
۷- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه یا رسید پرداخت پوز مستقر در شرکت

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction