مناقصه شماره TEG 1400/280-18

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد موضوع دستور کار سالیانه آسفالت‌کاری و عملیات خاکی (با مصالح) شرکت سایپا و سایت‌های تابعه، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

شرح کار:

۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، شرکت سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، که باید:

الف- به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، قابل واریز از طریق کلیه شعب بانک پاسارگاد، واریز
ویا
ب- با استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا، پرداخت

و اصل فیش مربوطه جهت دریافت اسناد مناقصه، ارایه‌گردد.

آدرس محل دریافت اسناد و ارایه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، که به صورت سفته/چک شرکتی، بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) می‌باشد، که می‌بایست به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، مطابق تبصره یک و دو ذیل، به امور مالی مناقصه‌گزار تسلیم گردیده و رسید مربوطه، به همراه سایر مدارک مناقصه (پاکات الف و ب) به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارایه‌گردد.

تبصره۱: پیشنهاد دهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه شامل نام بانک، نام و کد شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاد دهنده مناقصه، جهت استرداد تضمین شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.

تبصره۲: شایان ذکر است، چک مذبور باید توسط بانک مربوطه، طی فرم پیوست اسناد مناقصه، مورد تایید قرار گیرد.

۵- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction