مناقصه شماره TEG 1400/280-17

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع عملیات اجرائی بازسازی شهرک رفاهی نارنجی شرکت سایپا، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

شرح کار:

۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: استان مازندران، شهرک رفاهی نارنجی درشهرستان نور
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است، که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، قابل واریز از طریق:

الف- کلیه شعب بانک پاسارگاد
ب- استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا

۵- آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین وتجهیز
۶- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است، که به صورت سفته/چک شرکتی، بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) می‌باشد و می‌بایست به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، بشرح تبصره یک و دو ذیل، به امور مالی مناقصه‌گزار تسلیم گردیده و رسید مربوطه را به همراه سایر مدارک مناقصه (پاکت‌های الف و ب)، به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه‌نماید.

تبصره ۱: پیشنهاد دهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا) به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل بانک، شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاد دهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.

تبصره ۲: شایان ذکر است، چک مذبور باید توسط بانک مربوطه، طی فرم پیوست ۱۳ اسناد مناقصه، مورد تایید قرار گیرد.

۷- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction