مناقصه شماره TEG 1400/2000-45

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد موضوع تهیه، ساخت، حمل و نصب درب رول‌آپ مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

شرح کار:

۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ازساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۶:۰۰ لغایت یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۳- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: پایان وقت اداری روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۵۰۰/۰۰۰ ریال است که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد شعبه دهکده المپیک به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا قابل واریز از کلیه شعب بانک پاسارگاد ویا دستگاه پوز مستقردر واحد مالی این شرکت، واریز گردد. (ارائه اصل فیش بانکی الزامیست)

۴- آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر۱۹جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
۵- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، که باید به صورت چک شرکتی/سفته، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه‌گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار، ارائه‌نماید.
۶- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه یا رسید پرداخت دستگاه پوز مستقر در شرکت

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختار خواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction