مناقصه شماره TEG 1400/2000-41

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع خرید ساندویچ پانل سقفی و دیواری، فلاشینگ و آبرو مورد نیاز انبار کارخانه احیاء مستقیم ۲ و انبار یدکی ۲ مجتمع جهان فولاد سیرجان را، مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه و بصورت مناقصه عمومی، به فروشندگان واجد شرایط واگذار نماید. لذا فروشندگان دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

شرح کار:

۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ لغایت روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که باید به یکی از طرق زیر به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد شعبه دهکده المپیک به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا واریز گردد:

۱- کلیه شعب بانک پاسارگاد
۲- استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا

آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت چک شرکتی بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) می‌باشد، که شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست ضمانت‌نامه مذکور را بهمراه مشخصات کامل حساب بانکی خود، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه به امور مالی مناقصه‌گزار تسلیم و رسید مربوطه را به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نمایند.

۵- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش خرید اسناد مناقصه

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction