مناقصه شماره TEG 1400/2000-27

شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد موضوع انجام عملیات ساختمانی، تأسیسات برقی و مکانیکی خود را، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط، واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه، اقدام نمایند:

شرح کار:

۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ لغایت روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، که باید:

الف- به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، قابل واریز از طریق کلیه شعب بانک پاسارگاد، واریز
ویا
ب- با استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا، پرداخت

و اصل فیش مربوطه جهت دریافت اسناد مناقصه، ارایه‌گردد.

آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی/پول نقد یا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت سفته/چک شرکتی بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) می‌باشد، که شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست ضمانت‌نامه مذکور را بهمراه مشخصات کامل حساب بانکی خود، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار تسلیم و رسید مربوطه را به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نمایند.

۵- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه

" کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction