مزایده عمومی شماره AUG/226-05

شرکت مهندسی توسعه سایپا، در نظر دارد اقلام ذیل را، به صورت مزایده عمومی و با قیمت تعیین‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، به فروش برساند.

فهرست اقلام جهت فروش در مزایده:
•دیزل ژنراتور Cummins
•چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا
•برج خنک کننده کراس فلو ابارا
•دستگاه هواساز تهویه ایران
•دیگ بخار پاکمن

شرح کار:

۱- زمان و محل تحویل موضوع مزایده: مندرج در اسناد مزایده
۲- محـل تحویل: انبار شرکت سازه‌گستر سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مزایده: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ لغایت سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

هزینه دریافت اسناد شرکت در مزایده: قیمت اسناد مزایده ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال است، که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد) یا توسط دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا واریز گردد. (ارائه اصل فیش بانکی الزامیست)

۵- آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
۶- سپرده شرکت در مزایده: مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است که باید به صورت ضمانت‌نامه بانکی/چک بانکی تضمین شده معتبر، در وجه شرکت مهندسی توسعه سایپا تهیه، به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مزایده، بشرح تبصره یک ذیل و سایر مدارک مزایده به امور مالی مزایده‌گزار ارائه‌گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف و ب، به واحد تامین و تجهیز مزایده‌گزار ارائه‌نماید.

تبصره ۱: پیشنهاد دهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل بانک، شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاد دهنده مزایده، جهت استرداد سپرده شرکت در مزایده، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده اقدام نمایند.
تبصره ۲: مزایده‌گذار مخیر است، تجهیزات موضوع مزایده را به یک و یا چند خریدار، واگذار نماید.

۷- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مزایده


"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مزایده خواهد بود."

Could not define : under_construction