(جهت درج در سایت)

مزایده عمومی شماره393-1000/1402 AUG

(نوبت اول / نوبت دوم)

شرکت مهندسی توسعه سایپا در نظر دارد یک دستگاه دیزل ژنراتور با مشخصات ذیل را به صورت مزایده عمومی به فروش برساند.

مشخصات دیزل ژنراتور:

" یک دستگاه دیزل ژنراتور با موتور (انجین) کامینز KTA2300 سال ساخت 1976 همراه با آلترناتور AVK آلمان با قدرت 690KVA  سه فاز و 400 ولت "

شرح کار:

  1. -زمان و محل تحویل موضوع مزایده: مندرج در اسناد مزایده
  2. -محـل تحویل: شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)
  3. -زمان دریافت اسناد مزایده: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ازساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ لغایت چهار شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
  4. -آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ 

      هزینه دریافت اسناد شرکت در مزایده: قیمت اسناد مزایده 500،000 ریال است که باید به حساب شماره 29486003321493 بانک پاسارگاد شعبه دهکده المپیک به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد) یا دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا واریز گردد. (ارائه اصل فیش بانکی الزامیست)

  1. -آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر 19 جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین وتجهیز
  2. -سپرده شرکت در مزایده: مبلغ سپرده شرکت در مزایده 1،000،000،000 ریال بصورت چک شرکتی یا شخصی (از نوع صیادی) یا مبلغ 200،000،000 ریال بصورت ضمانتنامه یا چک بانکی یا واریز نقدی تضمین شده معتبر در وجه شرکت مهندسی توسعه سایپا تهیه به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مزایده بشرح تبصره یک ذیل و سایر مدارک مزایده به امور مالی مزایده گزار ارائه گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاکتهای الف و ب به واحد تامین و تجهیز مزایده گزار ارائه نماید.

تبصره 1: پیشنهاد دهندگان میبایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا) به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل بانک، شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاد دهنده مزایده، جهت استرداد سپرده شرکت در مزایده، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده اقدام نمایند.

 

  1. -      مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مزایده.

"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."