نام پروژه مرکز داده‌های شرکت سایپا
کارفرمای پروژه سایپا
محل انجام پروژه کارخانه سایپا تهران
شرح پروژه طراحی و اجرای پروژه مرکز داده‌های شرکت سایپا
مشخصات پروژه طراحی و اجرای ابنیه و تاسیسات ساختمان مرکز داده
وضعیت پروژه در حال اجرا
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث ساختمان

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1