تجدید فراخوان عمومی شماره  TEG 1402/402-01

)   نوبت دوم(

شرکت مهندسی توسعه سایپا در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی سازندگان و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی، مالی و دارای تجربیات مفید مرتبط در خصوص طراحی، تهیه، ساخت و اجرای کابین رنگ، کوره و هواساز اقدام نماید. لذا خواهشمند است کلیه شرکت‌ها براساس موارد ذیل نسبت به ارسال مدارک خواسته شده و ارائه پیشنهاد فنی اقدام نمایند.


1- جهت دریافت مشخصات فنی (RFP) روی لینک کلیک کنید.


 -2کلیه شرکت‌ها می‌بایست تا ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1402/05/14 نسبت به ارسال رزومه و ارائه پیشنهاد فنی  براساس RFP، اقدام نمایند.


 -3 آدرس محل دریافت پاکات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز


4- کلیه مدارک، مستندات، روزمه و پیشنهاد فنی می‌بایست بصورت پاکت در بسته به این شرکت ارسال گردد.  

                            
 -5جهت دریافت لیست مدارک مورد نیاز بابت روزمه و ارزیابی تامین‌کنندگان روی لینک کلیک کنید.

لیست اخبار صفحه :1