لطفا مشخص بفرمایید شکایت در کدام گروه طبقه بندی میگردد.
لطفا تاريخ وقوع مشکل را از تقویم انتخاب نمایید.
لطفا نام واحد یا پروژه مربوط به شکایت را وارد نمایید.
لطفا درصورت وجود جزییات بیشتری از مشکل را جهت بررسی دقیقتر وارد نمایید.
لطفا درصورت وجود راه کار پيشنهادی خود برای رفع مشکل را ارایه نمایید.