لطفا مشخص بفرمایید شکایت در کدام گروه طبقه بندی میگردد.
لطفا تاریخ وقوع مشکل را از تقویم انتخاب نمایید.
لطفا نام واحد یا پروژه مربوط به شکایت را وارد نمایید.
لطفا درصورت وجود جزییات بیشتری از مشکل را جهت بررسی دقیقتر وارد نمایید.
لطفا درصورت وجود راه کار پیشنهادی خود برای رفع مشکل را ارایه نمایید.