راه‌سازی

شركت مهندسی توسعه سایپا  کلیه خدمات راه‌سازی شامل انجام عملیات آماده‌سازی جاده‌ای روی زمین با عرضی مشخص را انجام می دهد.

عملیات اصلی راه‌سازی:

ساخت اساس

ساخت زیراساس

روسازی

جدول‌کاری

عملیات فرعی راه‌سازی:

راه‌سازی و تعیین مشخصه‌ها و طرح هندسی راه‌ها در مسیرهای افقی و قائم

زیرسازی

انجام مسیریابی

انجام عملیات خاکی

تعیین مشخصه‌های فنی انواع مصالح راه و لایه‌های مختلف روسازی آن

تعیین روش‌های طرح و اجرای روسازی‌های شنی و آسفالت

 

پروژه آزمون جاده‌ای خودرو

پروژه ارائه خدمات مدیریت پیمان در چارچوب مدیریت فنی و مهندسی، بازرگانی، مالی و اداری به منظور طرح و اجرای پروژه‌های راه و ابنیه شامل كلیه كارهای راه‌سازی، ابنیه فنی و ساختمان شركت آزمون جاده ای خودرو

ادامه مطلب ...

 

لیست اخبار صفحه :1