تجدید مناقصه عمومی شماره TEG1402/2010–01

شرکت مهندسی توسعه سایپا در نظر دارد، موضوع عملیات ساخت، رنگ، حمل و نصب اسکلت فلزی پروژه سوله سالن انبار تولید رینگ سایپا خرمشهر را، مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
شرح کار :
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: خرمشهر – کیلومتر ۷ جاده اهواز – شهرک صنعتی اروند – شرکت رینگ سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۵۰۰.۰۰۰ ریال است، که به یکی از دو صورت زیر پرداخت می‌گردد:

الف- واریز به شماره حساب: ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ (شماره شبا: ۵۷۰۵۷۰۰۲۹۴۸۶۰۰۰۳۳۲۱۴۹۱۰۳) بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد)، در اینصورت ارائه اصل فیش بانکی الزامی‌ست.
ب- واریز با استفاده از دستگاه کارت‌خوان موجود در واحد مالی شرکت سیکو

آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز

۵- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت چک شرکتی از نوع صیادی و یا ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت‌نامه بانکی/پول نقد است، که می‌بایست بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا تهیه، به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، بشرح تبصره یک ذیل و با سایر مدارک مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاکت‌های الف و ب، به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نمایید.

تبصره ۱: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل نام بانک، مشخصات شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.

۶- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه
۷-مدارک مورد نیاز بابت روزمه و ارزیابی به شرح ذیل می‌باشد:

لیست اخبار صفحه :1