تجدید مناقصه شماره TEG 99/280-05


شركت مهندسی توسعه سایپا، درنظر دارد موضوع عملیات اجرایی بازسازی و اجرای فعالیت‌های متفرقه در شهرک رفاهی نارنجی و شالی شرکت سایپا، در دو بخش تفکیکی مطابق موارد مندرج در نقشه‌ها، جدول مقادیر و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه حاضر، به شرح ذیل:

A. عملیات اجرایی بازسازی ۸ باب ویلا و اجرای فعالیت‌های متفرقه (شامل اجرای فونداسیون برج‌های نور، کف‌سازی و محوطه‌سازی فضای بازی کودکان، ترمیم دیوار جنوبی، جمع‌آوری و احداث نرده شمالی، جمع‌آوری سقف و تعویض آبروهای رستوران و تخریب گلخانه) واقع در شهرک رفاهی نارنجی
B. عملیات اجرایی بازسازی ۵ باب ویلا در شهرک رفاهی شالی

مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شركت‌های دارای رزومه كاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

شرح كار:


۱- مدت زمان اجرای كار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای كار: استان مازندران، شهرک رفاهی نارنجی درشهرستان نور و شهرک رفاهی شالی در شهرستان نوشهر
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ لغایت دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۶:۰۰ روز یک‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

هزینه دریافت اسناد شركت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهكده المپیك، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا (قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد) واریز گردد. (ارائه اصل فیش بانكی الزامیست)


۵- آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: كیلومتر ۱۹ جاده قدیم كرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (كفش ملی سابق)، شركت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
۶- سپرده شركت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای بخش A برابر ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در بخش B برابر ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، که باید به صورت چک شرکتی، بنام شركت مهندسی توسعه سایپا، تهیه به همراه مشخصات كامل حساب بانكی داوطلب شركت در مناقصه، بشرح تبصره یك ذیل و سایر مدارك مناقصه، به امور مالی مناقصه‌گزار ارائه‌گردیده و رسید آنرا از مالی اخذ و به همراه پاكت‌های الف و ب، به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه‌نماید.

تبصره ۱: پیشنهاددهندگان میبایست نسبت به اعلام كتبی یك شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات كامل حساب مربوطه به واحد مالی، شامل بانك، شعبه و شماره حساب بنام شركت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد سپرده شركت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.

تبصره ۲: شاین ذکر است، چک مذبور باید توسط بانک مربوطه، طی فرم ۱۳ پیوست اسناد مناقصه، مورد تایید قرار گیرد.

۷- مدارك لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شركت، اصل فیش بانكی خرید اسناد مناقصه

" كارفرما نسبت به رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

Could not define : under_construction