تجدید مناقصه شماره TEG 1400/280-47
 
شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع اجرای عملیات ساختمانی حفاری، لایروبی و پاکسازی کانال‌ها و شبکه جمع‌آوری فاضلاب بهداشتی و صنعتی در محوطه شرکت سایپا و سایت‌های تابعه، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، شرکت سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ لغایت روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
 
هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، به یکی از دو شیوه زیر واریز گردد:
الف- کلیه شعب بانک پاسارگاد
ب- استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا
 
آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع سازه‌گستر سایپا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
 
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال چک شرکتی بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) ویا مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد ویا ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) می‌باشد، که می‌بایست به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، مطابق تبصره یک و دو ذیل به امور مالی مناقصه‌گزار تسلیم گردیده و رسید مربوطه را به همراه سایر مدارک مناقصه (پاکات الف و ب) به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نمود.
 
تبصره۱: پیشنهاد دهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا) به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه شامل بانک، شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاد دهنده مناقصه، جهت استرداد تضمین شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.
 
تبصره۲: شایان ذکر است، چک مذبور باید توسط بانک مربوطه، طی فرم پیوست اسناد مناقصه مورد تایید قرار گیرد.
 
۵- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه
 
"کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."
Could not define : under_construction