تامين و ساخت

واحد تامین و تجهیز، طیف كاملی از خدمات تامین را با كیفیت مورد درخواست و به منظور نیل به موقع به اهداف استراتژیك شركت، در راستای تامین مواد، تجهیزات و خدمات مورد نیاز؛ طبق دستورالعمل مصوب منطبق بر الزامات سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001، به تمامی پروژه‌های شركت ارائه می‌نماید.این كار با بهره‌گیری از مكانیزم مدوّن شناسایی و ارزیابی منابع رقابتی تامین مواد و تجهیزات، انجام می‌پذیرد. فهرست خدمات ارائه‌شده شرکت مهندسی توسعه سایپا در حوزه تامین بدین شرح است:

• تخصص در خرید، منبع‌یابی و بازار

• خدمات تامین كارگاهی و ستادی

• نظارت كیفی (تست و بازرسی) بر تامین

لیست اخبار صفحه :1