لیست اخبار صفحه :1
اخذ گواهی‌نامه‌های سیستم مدیریت کیفیت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ISO45001:2018 و ISO21500:2012 سیستم مدیریت پروژه از موسسه بین‌المللی TUV AUSTRIA توسط شرکت مهندسی توسعه سایپا
دریافت گواهی‌نامه‌های استاندارد توسط شرکت مهندسی توسعه سایپا

اخذ گواهی‌نامه‌های سیستم مدیریت کیفیت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ISO45001:2018 و ISO21500:2012 سیستم مدیریت پروژه از موسسه بین‌المللی TUV AUSTRIA توسط شرکت مهندسی توسعه سایپا

شرکت مهندسی توسعه سایپا موفق به اخذ گواهی‌نامه‌های استاندارد ISO45001:2018 و ISO21500:2012 از موسسه بین‌المللی TUV AUSTRIA شد