اتوماسیون صنعتی

شركت مهندسی توسعه سایپا انواع خدمات در حوزه اتوماسیون صنعتی ، طراحی و ساخت انواع ماشین‌های مخصوص ، طراحی و اجرای خطوط تولید ، طراحی و ساخت منیپولیتورهای صنعتی و آموزش كاربری انواع سیستم‌های رباتیك را به شرح ذیل ارائه می‌دهد:

1 - طراحی - خدمات قابل ارائه در این حوزه عبارتند از:

• طراحی فرآیندهای پایه و تفصیلی

• تهیه مدل سه بعدی تجهیزات

• شبیه سازی سلول رباتیك و انتخاب/جانمایی ربات

• طراحی و انتخاب ابزار ربات (گان جوشكاری نقطه‌ای/ قوسی، گان پاشش/سیلرزنی، گریپر، هنگر و ....)

• طراحی دستی و تحلیل اجزای محدود سازه‌های ماشین‌آلات صنعتی برای بارهای مختلف

• طراحی سیستم‌های هیدرولیك و نیوماتیك

• اخذ تایید طراحی از مشتری بر اساس الزامات آیین‌نامه‌های مورد توافق

• تهیه نقشه ساخت، جانمایی، هیدرولیك و پنیوماتیك

• تهیه لیست خرید اجزا

• تهیه دستورالعمل تعمیراتی و نگهداری

• نظارت بر طراحی‌های برون سپاری شده و صحه‌گذاری آن‌ها

• انجام تمام مراحل با توجه به تجربیات قبلی و درس‌های آموخته (Lesson Learned) از پروژه‌های انجام‌شده

• تهیه پیشنهاد فنی و بازرگانی

2 - تامین تجهیزات - خدمات قابل ارائه در این حوزه عبارتند از:

• ارزیابی تامین‌كنندگان و سازندگان

• همكاری با واحدهای ارتباط صنعتی

• تامین به‌موقع از داخل و خارج

• مذاكرات فنی و بازرگانی با تامین‌كنندگان خارجی

• بازرسی قبل، حین و پس از ساخت

• صحه گذاری اسناد ساخت بر اساس آیین‌نامه‌های مورد توافق

3 - نصب و راه‌اندازی - خدمات قابل ارائه در این حوزه عبارتند از:

• انجام امور نصب بر اساس چك لیست‌های موجود

• انجام تست‌های SAT و FAT

• انجام تست‌های عملكردی، جوش، رنگ و

• برنامه‌نویسی و Teach ربات/ كد نویسی

• بهینه‌سازی خطوط رباتیك (به ویژه خطوط پرس) به منظور افزایش تولید

لیست اخبار صفحه :1