نام پروژه آزمایشگاه سایت بهین‌آرا شرکت سایپا
کارفرمای پروژه سایپا
محل انجام پروژه کارخانه سایپا تهران
شرح پروژه پروژه عملیات اجرایی ابنیه، تاسیسات برق، مکانیک و فعالیت‌های فاز یک آزمایشگاه سایت بهین‌آرا شرکت سایپا
مشخصات پروژه بازسازی نمای ساختمان آزمایشگاه، احداث ساختمان پذیرش، احداث اتاق دیزل ژنراتور و محوطه‌سازی مجموعه
وضعیت پروژه در حال اجرا
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث ساختمان

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1