نام پروژه احداث كارخانه سايپا كاشان
کارفرمای پروژه سايپا كاشان
محل انجام پروژه استان اصفهان - شهر کاشان - جاده کاشان اردستان
شرح پروژه احداث كارخانه سايپا كاشان - نوع قرارداد: مديريت پيمان MC
مشخصات پروژه احداث سالن بدنه در ۱۷۲۸۰ متر مربع
احداث سالن مونتاژدر ۱۷۲۸۰ متر مربع
احداث سالن رنگ در ۱۹۸۷۲ متر مربع
احداث سالن R&D و سالن پایلوت در ۴۹۶۸ متر مربع
احداث ساختمان‌های پشتیبانی و خدماتی در ۲۵۴۰۸ متر مربع
احداث ساختمان مدیریت و اداری در ۱۹۵۲۰ متر مربع
احداث انبارها در ۷۲۵۰۰ متر مربع
جاده تست ۴۵۰۰۰ متر طول
مجموعه ورزشی در ۲۵۰۰۰ متر مربع
ساختمان آتش‌نشانی و اطفاء حریق در ۶۰۰ متر مربع
و ...
وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال ۱۳۹۰
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث کارخانه‌های صنعتی

عکس‌های بیشتر