نام پروژه

طراحی و احداث كارخانه خودرو سایپا در خمین

کارفرمای پروژه

سایپا خمین

محل انجام پروژه استان مرکزی - شهر خمین - جاده گلپایگان خمین - سایپا خمین
شرح پروژه

احداث سالن بدنه، مونتاژ و تاسیسات در شهر خمین

مشخصات پروژه

مجموعه سالن بدنه

مجموعه سالن مونتاژ، تزئینات، روتوش و تجاری

محوطه‌ها

انبارها

تاسیسات و ساختمان‌های صنعتی

ساختمان‌های غیر تولیدی

وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال ۱۳۹۵
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث کارخانه‌های صنعتی

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1